PRIVACY POLICY

In english

1. Algemeen

Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Car-Systems B.V. (hierna: “Car-Systems” of “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website (“Website”) verwerkt. Wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Privacy Policy. Deze Privacy Policy is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze Website.

Wij respecteren jouw privacy. De Persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. 

Car-Systems B.V. is gevestigd aan de Kloosterweg 24, 6412 CN Heerlen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 50097849. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via legal@carsys.online.

2. De verwerking van Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze Website. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of andere gegevens die jij aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

3. Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor je ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

4. Hoe verzamelen wij informatie

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat jij deze in het kader de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat jij een klantaccount aanmaakt op onze Website, ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan jij gebruik maakt. Tevens kunnen wij op jouw verzoek Persoonsgegevens van jou verkrijgen van derden.  

5. Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
 • om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 • om met jou in contact te kunnen treden;
 • als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
 • om je gebruikersinformatie en serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen;
 • om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

6. Derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

8. Links naar websites van anderen

Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

9. Inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je kunt ons verzoeken jouw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via [GMS@garagesoftware.com].

10. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


1. General

This privacy policy (‘Privacy Policy’) applies to the personal data (‘Personal Data’) that Car-Systems B.V. (‘Car-Systems’ or ‘we’ or ‘us’) processes for the purpose of offering its products and/or services via its website (‘Website’) or otherwise. When you visit our Website, use our services and/or enter into an agreement with us, you agree to the following Privacy Policy. This Privacy Policy can also be consulted, downloaded and printed on our Website.

We respect your privacy. Your Personal Data are therefore handled and secured as carefully as possible during processing. Our processing of Personal Data complies with legislative and regulatory requirements, including those of the General Data Protection Regulation. Please read this Privacy Policy attentively so that you are aware of your rights and obligations.

Car-Systems B.V. has its registered office at Kloosterweg 24, 6412 CN Heerlen, the Netherlands and is entered in the register of the Chamber of Commerce under number 50097849. Questions about this Privacy Policy can be sent by e-mail to legal@carsys.online.

2. processing of Personal Data

Your necessary Personal Data that we may process include:

 • contact details, including but not limited to your name, address, place of residence, postal code, mobile and/or landline telephone number and e-mail address

Our servers also automatically record certain information, such as your URL, IP address, browser type and language, and the date and time of your visit to our Website. In principle, we retain your Personal Data or other data that you provide to us, via the Website or otherwise, for as long as is needed for the purposes set out below, or in order to comply with our statutory retention and other obligations.

3. Providing Personal Data is not compulsory

As a basic principle, you are not obliged to provide Personal Data to us. You may always choose whether to enter your Personal Data, as a result of which you consent to us receiving certain specified Personal Data. If you are requested to enter Personal Data, it will be indicated which Personal Data are necessary and which can be provided optionally. If you are younger than 16, you may provide Personal Data to us only if you have obtained permission to do so from your parent(s) or legal representative who have read this Privacy Policy.

4. How we collect information

We may collect Personal Data because you provide it to us as part of a request for a product and/or service, create a customer account on our Website, complete our contact form and/or because we receive unique identification numbers in whatever way from the computer, tablet, smartphone or any other electronic device with a functioning data connection that you are using. We may also obtain your Personal Data from third parties at your request.

5. Purposes

We may use your personal data for the following purposes:

 • to enter into and perform agreements with regard to the products and/or services that we supply;
 • to offer our products and/or services and adapt these to your requirements and wishes;
 • to be able to contact you;
 • if you have given your unambiguous consent for this purpose: to send you electronic or other commercial messages (newsletters) containing information about our products and services, as well as those of our affiliates;
 • to send you user information and service messages, such as push notifications;
 • to analyse, maintain, secure and optimise our Website and related technologies;
 • to compile user statistics;
 • to comply with applicable laws and regulations.

Your Personal Data will not be used for purposes other than those specified above. We may use service providers to process your Personal Data who will then act as processors exclusively on our instructions.

6. hird parties

We may involve third parties in the performance and/or delivery of our products and services. Insofar as these third parties also process your Personal Data, they do so for us in the capacity of processor and we have implemented the necessary technical and organisational measures to ensure that your Personal Data are processed in accordance with this Privacy Policy. We will provide your Personal Data to supervisory authorities, tax authorities and investigative bodies only if we are required to do so by law.

7. Security

We always maintain a level of security in the processing of Personal Data that, in consideration of the state of the art, should be adequate to prevent unauthorised access to, adaptation, disclosure or loss of Personal Data.

8. Links to other websites

Our Website may contain hyperlinks to third-party websites. We are not responsible for the content of these websites.

9. Access, rectification, opposition and deletion

You may ask us for access to your Personal Data. If the Personal Data that we have processed contain any inaccuracies, you may request us to alter or have that data removed. If you no longer wish to be approached by us or by third parties, please notify us by e-mail at legal@carsys.online.

10. Amendments

We may amend this Privacy Policy at any time and without notice. Such amended terms and conditions are effective from when they are displayed on the Website. We therefore advise you to check this Privacy Policy regularly for any changes.